Reference

dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Nová Zbrojovka

Termín:
7/2019 - 6/2020
Finanční objem:
39,074 mil. Kč
Objednatel:
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Popis:
Předmětem stavby byla výstavba nových komunikací a zpevněných ploch, kapacitního parkoviště, pobytových ploch, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a sadových a terénních úprav pro potřeby rekonstruované budovy ZET-offices.
Na výstavbu kolem ZET-offices navazovaly úpravy a rekonstrukce stávajících areálových komunikací a zřízení napojení areálu novým vjezdem na ul. Lazaretní, vč. odvodnění a doplnění nového veřejného osvětlení.
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

Brno, Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín:
11/2018 - 5/2019
Finanční objem:
15,060 mil. Kč
Objednatel:
Imos Brno, a.s.
Popis:
Stavba řešila rekonstrukci stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok na ul. Bendlova v Brně. Kanalizační stoky z kameninového potrubí DN 300-400, přípojky z DN 150-200. Vodovodní řad litinové potrubí DN 80.
Obnova komunikace a asfaltových povrchů.
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

MČ Brno - Ivanovice kanalizace III. a IV etapa, kanalizace III. etapa

Termín:
10/2018 - 07/2019
Finanční objem:
17,514 mil. Kč
Objednatel:
EUROVIA CS, a.s.
Popis:
Součástí stavby byly především práce na realizaci kanalizací s přípojkami. Kanalizace byla zhotovena z ŽB trub DN 400-500 a kamenivého potrubí DN 300-500. Dále současí stavby byla přeložka vodovodu z tvárné litiny DN100-150 a přeložka plynovodu NTL PE DN110.
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
ostatní
Název:

II/602 Stránecká Zhoř - průtah

Termín:
05-11/2019
Finanční objem:
29,683 mil. Kč
Objednatel:
Kraj Vysočina a Obec Stránecká Zhoř
Popis:
Obsahem bylo provedení rekonstrukce silnice II/602 v intravilánu obce Stránecká Zhoř v délce cca 0,900km s asf. betonovým krytem a dílčími sanacemi. Podél komunikace byla vybudována nová dešťová kanalizace, chodník, vjezdy a veřejné osvětlení.Součástí byla také výstavba nového propustku tlamového profilu.
dopravní stavby
ostatní
Název:

II/112 Telč - Želetava - 1.etapa

Termín:
05/2018 - 05/2019
Finanční objem:
20,452 mil. Kč
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Popis:
Rekonstrukce především extravilánové části silnice II/112 od železničního mostu na konci města Telč po začátek obce Zvolenovice o celkové délce úpravy 3,007 km. Součástí prací byla rekonstrukce silnice technologií recyklace na místě za studena s asf. betonovým krytem, sanací krajů, obnovou odvodnění a opravou mostu ev.č. 112-066.